Search

(Laatst aangepast op 21-10-2021)

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 – Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van Densam.NL.
1.2 – Accountgegevens: de gegevens die Densam.NL verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
1.3 – E-mail adres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
1.4 – Fair use: het redelijke gebruik door de klant van belasting van het systeem.
1.5 – Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel-en introductiepagina van een website op het internet.
1.6 – Klant: de partij die met Densam.NL een overeenkomst heeft gesloten.
1.7 – De algemeen aanvaarde gedragsregels en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.8 – Overeenkomst: de overeenkomst tussen Densam.NL en een klant op grond waarvan Densam.NL diensten ten behoeve van de klant verricht.
1.9 – Schrijfruimte: geheugenruimte die Densam.NL aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige Densam.NL diensten.
1.10 – Systeem: computer en aanverwante apparatuur waarmee Densam.NL de klant diensten (op het internet) verleent.
1.11 – Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.
1.12 – Verkeersgegevens: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van Densam.NL door van de Densam.NL diensten gebruik te maken.
1.13 – Densam.NL: Het bedrijf Densam.NL, is online gevestigd en levert online ondersteuning.
1.14 – Densam.NL diensten: de diensten of opdrachten die door Densam.NL voor klanten worden verricht.
1.15 – Geschillen Densam.NL geschillen en toepasselijk recht.
1.16 – Densam.NL Acties en special orders.

Artikel 2. Algemeen

2.1 – Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Densam.NL en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 – Alle door Densam.NL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Densam.NL een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/ machtiging formulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anders in opdracht van de aspirant-klant Densam.NL diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Densam.NL mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Densam.NL gehouden al het geen Densam.NL reeds heeft ontvangen (met betrekking tot het aanbod) aan de klant terug te betalen. Densam.NL kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.

2.3 – Densam.NL is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien de klant van deze bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst op te zeggen, is Densam.NL gehouden aan terugbetaling zoals gesteld in artikel 11.3. Uitzondering: de klant heeft geen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien de wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden betrekking hebben op door de overheid.

Artikel 3. Verplichtingen van Densam.NL

3.1 – Densam.NL spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

– het in stand houden van de verbindingen die het systeem met het internet heeft;
– de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 – Densam.NL kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch kan Densam.NL garanderen dat de verbindingen, die het systeem met het internet heeft, functioneren, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Densam.NL diensten.

3.3 – Densam.NL onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/ of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Densam.NL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 en/of 4.3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verplichtingen van de klant

4.1 – De klant zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en/of website beheerder verwacht mag worden. De klant stelt Densam.NL zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 – De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s al dan niet via het systeem op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Densam.NL, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door foutieve configuratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mail-server. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Densam.NL toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 – Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/ of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

– spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/ of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook e-mail begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Densam.NL
–  het inbreuk plegen op auteursrechten of het anders handelen in strijd met (intellectuele eigendom) rechten van derden;
–  het openbaar maken of verspreiden van (kinder-) pornografie;
–  seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
–  hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 – Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Densam.NL hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.5 – De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.6 – De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Densam.NL bevoegd, voor een goed functioneren van de Densam.NL diensten informatie te verwijderen.

4.7 – De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer die hoort bij het product van de klant. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Densam.NL bevoegd, voor een goed functioneren van de Densam.NL diensten informatie te verwijderen en kosten bij de klant in rekening te brengen.

4.8 – De klant geeft bij deze toestemming aan Densam.NL zijn of haar persoon gegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Densam.NL welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoon registratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Densam.NL en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Densam.NL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant geeft bij deze toestemming voor het opnemen van zijn of haar persoon gegevens in de whois-database.

4.9 – De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit online regelen via een klanten ondersteuning ticket systeem welke door Densam.NL wordt beantwoordt en deze verzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen worden verwerkt en bevestigd.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 – Densam.NL is niet aansprakelijk voor schade -in de ruimste zin- van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Densam.NL. Met name is Densam.NL niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij Densam.NL of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Densam.NL , handelingen van andere klanten of internetgebruikers, account en e-mailadres.

5.2 – De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Densam.NL voortvloeiende schade.

5.3 – De klant vrijwaart Densam.NL tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anders, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 – Densam.NL is niet aansprakelijk voor de fouten in het product die worden veroorzaakt door de klant wegens verkeerde handelingen. Ook indien Densam.NL de klant heeft geholpen blijft de verantwoording van de wijziging bij de klant door toestemming te verlenen. De klant blijft altijd verantwoordelijk voor de op zijn website gepubliceerde informatie of het verstrekken van de privacy gegevens van Densam.NL.

5.5 – Densam.NL is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.4. Bovendien is Densam.NL in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding dat rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Densam.NL ontstaat.

Artikel 6. Densam.NL DIENSTEN

6.1 – Densam.NL verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet exclusieve en niet overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.

6.2 – Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden voor het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.

6.3 – Indien Densam.NL in opdracht van een klant een product ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van dat product bij Densam.NL.

6.4 – Densam.NL is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer of fair use overschrijdt voor belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan Densam.NL kosten van die overschrijding te betalen. In beginsel zal Densam.NL een ontzegging of beperking eerst een (1) dag nadat de klant hiervan door Densam.NL op de hoogte is gesteld, effectueren. Bij zeer grote overschrijdingen kan Densam.NL er toe overgaan een ontzegging of beperking per direct te effectueren. Densam.NL is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van Densam.NL levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behalve tegenbewijs door de klant.

Artikel 7. DIENSTEN VAN DERDEN

7.1 – Voor veel diensten is Densam.NL afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Densam.NL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.2 – Densam.NL verzorgt in opdracht van klanten de stream hosting. De keuze van de stream pakket is voor rekening en risico van de klant, en Densam.NL aanvaardt in verband met keuze en gebruik van het pakket geen enkele aansprakelijkheid.

7.3 – Densam.NL neemt domein namen af van een externe aanbieder en zal (nieuwe) registratie’s op Densam.NL verwerken, hierdoor komen domein naam houders naar Densam.NL en dient vooraf bij de domein houder bekend te zijn dat Densam.NL geen verplichtingen heeft de domein houder te zijn van het bestelde of verhuisde domein naam. De afnemer besteld zijn domein op Densam.NL en kan een domein verhuizen door een geldige verhuiscode op te geven. De domein houder is bekend als de contract op welke wijze dan ook eerder wordt ontbonden een verlies heeft van circa 35 dagen door de domein in quarantaine komt. Dit kan eerder weg gehaald worden maar daarvoor dient extra kosten betaald te worden bij de externe aanbieder die voor rekening van de domein houder komt, het is aan de domein houder de keuze om het jaar bij Densam.NL af te maken of te wachten tot na circa 35 dagen de domein uit quarantaine komt te vervallen. Densam.NL heeft hier geen invloed op en richt zich tot klanten hiermee bekend te zijn door deze in deze algemene voorwaarden te vermelden.

Artikel 8. Klachten

8.1 – Densam.NL neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op Densam.NL diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2 – Densam.NL spant zich in klachten over de Densam.NL diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Densam.NL diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, door Densam.NL in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 5 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3 – Densam.NL spant zich in klachten over handelingen of gedragingen door Densam.NL klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door klanten van Densam.NL kunnen binnen 5 werkdagen in het Support Ticket systeem verstuurd worden, mits vergezeld van de relevante loggegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4 – Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 9. Beheer van het systeem

9.1 – Densam.NL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Densam.NL te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Densam.NL ontstaat.

9.2 – Densam.NL is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Densam.NL ontstaat. Densam.NL zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 10. Duur en einde van de overeenkomst

10.1 – De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een (1) maand. (domein namen 1 jaar) De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst door de klant dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging door de klant is mogelijk via een ticket systeem, opzegging via het klanten ondersteuning of het versturen van een geldige email adres dat vooraf gecontroleerd is. Densam.NL besluit of de wederopzegging juist tot stand is gekomen door confirm de ontbinding van het contract aan de algemene voorwaarde is voldaan.

Artikel 11. Ontbinding

11.1 – Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Densam.NL gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Densam.NL te voldoen, is Densam.NL gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Densam.NL dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Densam.NL tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Densam.NL verder toekomende rechten.

11.2 – Densam.NL is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Densam.NL diensten te staken indien de klant:

–  aan Densam.NL valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
–  nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
–  de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
–  in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.4;
–  in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
–  surséance van betaling heeft aangevraagd;
–  onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden;
–  een betalingsachterstand heeft van tenminste 1 maand of meer.

11.3 – Indien de overeenkomst wordt ontbonden, anders dan door opzegging door de klant, voor het einde van de duur van de overeenkomst en de klant tot dan toe aan de algemene en aanvullende voorwaarden voldaan heeft zoals die door Densam.NL zijn vastgesteld, met name zoals gesteld in artikel 4.1 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden, dan is Densam.NL gehouden de prijs voor het nog niet verstreken deel (naar beneden afgerond op hele maanden) van de duur van de overeenkomst terug te betalen onder aftrek van de door Densam.NL voor de klant gemaakte kosten die voor de gehele duur van de overeenkomst gelden, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor domeinnaamregistratie.

Artikel 12. PRIJZEN

12.1 – De klant is afhankelijk van de te leveren Densam.NL dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn Zonder BTW, maar wel administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld. Densam.NL factureert je BTW vrij (particuliere factuur), dus zonder 21% BTW.

12.2 – Wij factureren je met ons domein naam Densam.Net in goed beveiligt SSL verbinding via ons Klanten paneel WHMCS.

12.3 – Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Densam.NL zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

12.4 – Densam.NL is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De prijswijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat ze van kracht worden bekend gemaakt op de website van Densam.NL. Voor zover deze wijzigingen op jaarbasis een verhoging van de vergoedingen en/of overige kosten inhoudt voor de klant, is een klant die zich niet kan verenigen met deze prijswijzigingen, bevoegd, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de prijswijziging, de overeenkomst per de datum waarop de prijswijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 13. BETALING

13.1 – De aan Densam.NL verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2 – Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van €15 (vijftien euro), tenzij Densam.NL aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

13.3 – Indien de klant van bij Densam.NL afgenomen diensten de betalingen niet naleeft en probeert onderuit te komen van het geschil zal er een deurwaarder worden ingeschakeld met de nodige administratie kosten, voorkom boetes en zorg voor een tijdige betaling. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag van de afgenomen diensten bij Densam.NL.

Artikel 14. Overmacht

14.1 – Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, als gevolg waarvan Densam.NL niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

14.2 – Densam.NL heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Densam.NL haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 – Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Densam.NL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Densam.NL niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 – Op elke overeenkomst tussen Densam.NL en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Densam.NL en de klant.

15.2 – Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Densam.NL een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 – Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen vervallen. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 16. Acties FREE Packages

16.1 – Densam.NL behoudt zich het recht de actie prijzen die gratis worden aangeboden een opzegtermijn van minimaal 1 maand betaling in acht te nemen. Bij iedere misbruik of verdenking van fraude mag Densam.NL het contract tijdig ontbinden.

16.2 – Onze FREE Packages zijn totaal gratis voor de klant, FREE Packages zijn zoals ze zijn (is as is), gratis en voor de rest niets (Nothing), als een FREE package twee (2) weken niet gebruikt wordt, zal het account worden verwijdert en ook daarbij de klant zijn gegevens, FREE Packages hebben geen voorrang op betaalbare andere pakketten, maar we doen ons uiterste best om toch zo snel mogelijk te reageren op support Tickets. Een klant mag maar een (1) FREE Package bestellen, bij het ontdekken van meer accounts bij een (1) klant, wordt alles direct verwijdert van onze systemen.

Artikel 17. Muziek licenties en dergelijke

17.1 – Densam.NL verkoopt TOTAAL GEEN Buma of Sena licenties, dit is de klant zijn eigen verantwoording.

17.2 – U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw SHOUTcast of Icecast stream en u dient zelf zorg te dragen voor aanmelding bij Buma Stemra en Sena. 

17.3 – Clients are responsible for their content of there SHOUTcast or IceCast stream and they must take care of registering for any applicable license fees for there stream(s)

Artikel 18. Copyright Files (english)

18.0 – All files stored on Densam.NL servers must be legally-owned and be accompanied with a valid license and/or copyright. This include and is not limiting to MP3, FLAC, WAV, Ogg, MID, MIDI, EXE, ISO. Should we discover any unlicensed and/or illegal files within YOUR account, the files will be subjected to deletion.

18.1 – All content included on this site, such as text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, and software, is the property of Densam.nL or its content suppliers and protected by international copyright laws. The compilation of all content on this site is the exclusive property of Densam.NL, with copyright authorship for this collection by Densam.NL, and protected by international copyright laws.

Artikel 19. TRADE MARKS

19.0 – Densam.NL trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Densam.NL, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Densam.NL. All other trademarks not owned by Densam.NL or its subsidiaries that appear on this site are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Densam.NL or its subsidiaries.

Deze algemene voorwaarden vallen onder Copyright © 2021 Densam.NL

Back to Top
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We DO NOT share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
(Laatst aangepast op 06-10-2021) Densam.Net,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: R. de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Densam.Net Hij is te bereiken via rk@densam.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

Densam.Net verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rk@densam.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Densam.Net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Densam.Net analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Densam.Net verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Densam.Net neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Densam.Net) tussen zit. Densam.Net gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: google analytische cookies

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Densam.Net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 30 dagen

Delen van persoonsgegevens met derden

Densam.Net verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Densam.Net gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Densam.Net en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rk@densam.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Densam.Net wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Densam.Net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rk@densam.net
Save settings
Cookies settings
Product has been added to your cart